Grafički dizajn

Home / Usluge / Grafički dizajn

Vizuelni identitet kompanije ili biznisa predstavlja prvi kontakt u njenom predstavljanju javnosti. Svrha sistema vizuelnog identiteta je stvaranje harmonične slike o brendu, koristeći se jedinstvenim pristupom kod raznih oblika vizuelnih manifestacija, a sa konačnim ciljem postizanja pozitivne percepcije poslovnih aktivnosti u javnosti, kao i njenog jasnog određenja unutar užeg i šireg okruženja.

Strateški određen program vizuelnog identiteta delotvoran je onoliko koliko je dosledna njegova primena.

izrada-logotipa-progressive-media

Pravilna upotreba logotipa je od izuzetne važnosti za kreiranje imidža. Pozicioniranje elemenata unutar samog logotipa je određeno grafičkim standardima i balansom boja, oblika i tipografije. Samim tim određeni su tonovi, sklad i geometrija samog nukleusa imidža.S tim u vezi, veoma je važno kako se taj logotip povezuje sa okruženjem, pozadinom i teksturom materijala na koji se aplicira.

Nepravilna primena odražava se na samu percepciju i doživljaj kod posmatrača upotrebom nekomplementarnih boja, materijala ili pozicioniranjem na takav način da odvlači pažnju od suštine, prepoznatljivosti i dovodi u pitanje upotrebljivost samog znaka.

Oblik i izgled slova određuje prepoznatljivost brenda sa bilo koje udaljenosti i na bilo kojoj podlozi. Pored forme, oblika, boja i tipografija pokazuje jasan uvid u to kojoj se publici obraćamo. Neretko sami oblici slova koji se koriste u nazivu brenda budu prepoznatljiviji od piktografskog dela logotipa.

Veoma je važno da izgled i ispis naziva bude jasan i u skladu sa celokupnim imidžom brenda. Dobra tipografija upotpunjuje i nadograđuje logotip, a nikako ne odvlači pažnju od njega u negativan kontekst.

Slova moraju biti jasna i vidljiva na svim primenama u skladu sa upotrebom naznačenoj u knjizi standarda. Kontekstualna upotreba u štampanim medijima mora biti adekvatna u smislu granica između elemenata logotipa, tipografije i sadržaja reklame. Minimalna udaljenost logotipa ne sme biti manja od osnovne jedinice veličine proporcije (L). Odabir vrste slova takođe zavisi od namene i svrhe u kojoj će se koristiti. Font kod ispisa i informacija mora da se razlikuje.

Boje daju jasan izraz o tome kako želimo da nas percepciraju u javnosti. Pored forme i oblika, boja predstavlja važan element percepcije logotipa. U zavisnosti od kombinacije boja, intenziteta i valera, jasno stavljamo do znanja u kakvom raspoloženju želimo da nas posmatrači doživljavaju. Odabrane boje imaju kontekst i značaj u prezentaciji imidža.

U primeni, veoma je važno da ta percepcija bude identična bez obzira na medij i način primene. Svaka boja ima svoju šifru ili kod kako bi uz pomoć te identifikacije u svakoj štampariji dobili onakav ton koji je prikazan i na ekranu.

Read more http://dev.progressivemedia.rs/progressdev/usluge/graficki-dizajn/